دنده نوم برښنا لیک د موبایل شمیره
د عامل پلاوی سکرتر ایمل قیومی secretariat@acci.org.af 0789100478
نړيوالو اړيکو آمر امید غفورزی ir.director@acci.org.af 0778686953
صادراتو او پانګونی د پراختيا آمر میرزمان پوپل mirzaman.popal@acci.org.af 0700222827
بشری منابع آمر نجیب اله فضلی hr.director@acci.org.af 0799101030
دولت سره د اړیکو او حقوقي خدمتونو آمر محمد علی موحدی mohammad.ali@acci.org.af 0796591688
د عامه اړيکو آمر جان آقا نوید pr.director@acci.org.af 0700297718
د غړيتوب اړيکو آمر احمد نعیم امیری membership.director@acci.org.af 0781225456
د سوداګرۍ پراختیا پالیسي او خدماتو سرپرست عین الله صافی eu.director@acci.org.af 0780561095