نوم: میرویس هوتک
دنده: د عامل پلاوي د ریاست سرپرست
اړیکی: 0708002002 - 0766405000 - ceo@acci.org.af
د پروفایل لیدنه