عامل پلاوی

نوم: میرویس هوتک
دنده: د عامل پلاوي د ریاست سرپرست
اړیکی: 0708002002 - ceo@acci.org.af
د پروفایل لیدنه