عامل پلاوی

نوم: شفیق اله عطایی
دنده: د عامل پلاوی رئیس
اړیکی: 0799025023 - ceo@acci.org.af
د پروفایل لیدنه


نوم: میرویس هوتک
دنده: د عامل پلاوی د اداری او مالی مرستیال
اړیکی: 0708002002 - cfo@acci.org.af
د پروفایل لیدنه