گفتمان ملی سکتور خصوصی و حکومت به ارتباط ارتقای زنجیره ارزش در پنج سکتور

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و پروگرام توسعه پایدار رشد اقتصاد و اشتغال زایی کشور آلمان (GIZ)، گفتمان ملی سکتور خصوصی و حکومت به ارتباط زنجیره ارزش در پنج سکتور غله جات، لبنیات، میوه جات خشک، مرغداری و باغداری را به تاریخ ۲۶ عقرب سال ۱۳۹۴ در هوتل صافی لندمارک کابل برگزار نمود.

دریافت فایل