سنگ تهداب بزرگترین فابریکه ذوب آهن در کشور گذاشته شد

امروز چهارشنبه سنگ تهداب فابریکه ذوب آهن "خان استیل" در مساحت 15 جریب زمین با سرمایه 25 میلیون دالر توسط مقامات عالیرتبه دولتی و هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در شهرک صنعتی کابل گذاشته شد.

دریافت فایل