نشست مشترک تجارتی ایران – افغانستان

هیئت 16 نفری تجارتی ایران جهت اشتراک در نشست تجارتی ایران – افغانستان تحت عنوان "نشست بررسی راهکارهای توسعه اقتصادی میان ایران و افغانستان" از تاریخ 26 الی 30 میزان 1394 به کابل سفر نموده اند. تنظیم سفر این هیئت تجارتی توسط شرکت سبک برتر مشهد و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت ولایت خراسان رضوی و اتاق تجارت و صنایع افغانستان صورت گرفته است.

دریافت فایل