اتاق برای 1000 فامیل آسیب دیدۀ ولایت کندز کمپل و مواد خوارکی توزیع نمود

سکتور خصوصی افغانستان منحیث کتله ای بزرگی از افراد جامعه همواره تلاش ورزیده است تا در ناگوارترین وضعیت چه در زمان سیلاب ها، زلزله، لغزش زمین، بیجا شدگان داخلی و هر حادثه و مصیبتی دیگری که در هر ولایت کشور به وقوع پیوسته است به کمک و یاری مردم آسیب دیدۀ خود بشتابد.

دریافت فایل