سکتور خصوصی کشور کمک های بشردوستانه به کندز ارسال نمود

سکتور خصوصی افغانستان منحیث کتله ای بزرگی از افراد جامعه در طول تاریخ در ناگوارترین وضعیت چه در زمان سیل، زلزله، لغزش زمین، بیجا شدگان داخلی و هر حادثه و مصیبتی که در هر ولایت کشور به وقوع پیوسته به کمک و یاری مردم آسیب دیدۀ خود شتافته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان منحیث آواز رسای سکتور خصوصی به منظور تنظیم و انسجام هرچه بهتر این مساعدت ها ابتکار عمل را در دست گرفته و با فراخوان سکتور خصوصی توانسته کمک های نقدی و غیر نقدی فراوان را جمع آوری نماید.

دریافت فایل