میزگرد و ورکشاپ پیرامون تسهیل ترانسپورت و ترانزیت بین المللی در افغانستان

میزگرد و ورکشاپ آگاهی دهی پیرامون تسهیل ترانسپورت و ترانزیت بین المللی همچون TIR، CMR و ADR در افغانستان توسط اتاق تجارت و صنایع، وزارت تجارت و صنایع، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی و سازمان بین المللی حمل و نقل جاده ای IRU از تاریخ 1 – 3 سنبله 1394 کابل برگزار شد.

دریافت فایل