اتاق و اداره مرکزی احصائیه جهت بدست آوردن ارقام دقیق، راهکار جدید ایجاد نمودند

آمار و ارقامی اقتصادی که تا کنون از جانب ارگانهای ذیربط ارائه شده، دقیق و همسان نبوده است. روی این ملحوظ اداره مرکزی احصائیه و اتاق تجارت و صنایع افغانستان در نظر دارد تا جهت بدست آوردن ارقام دقیق تولیدات صنعتی و تعداد فابریکات فعال و غیر فعال، میکانیزمی روی دست گیرد تا از ارائه آمار و ارقام متفاوت و چند گانه جلوگیری به عمل آید.

دریافت فایل