اتاق با شرکت مالی اسلامی و مشورتی افغانستان و گروپ مشورتی اسلامی المعالی تفاهمنامه انکشاف بانکداری اسلامی را امضا نمودند

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، شرکت مالی اسلامی و مشورتی افغانستان و گروپ مشورتی اسلامی المعالی امارات متحده عرب تفاهم نامه ای به منظورانکشاف بانکداری اسلامی و تمویل سیستم مالی اسلامی در افغانستان از طریق کمپاین اگاهی عامه، به امضا رسانیدند.

دریافت فایل