اولین نمایشگاه بین المللی بازسازی افغانستان

اولین نمایشگاه بین المللی بازسازی افغانستان توسط اتاق تجارت و صنایع و شرکت بیکو و در هماهنگی با نهادهای مربوطه حکومت، از 27 الی 30 عقرب 1393 در خیمه لویه جرگه دایر شد.

دریافت فایل