نشست مقدماتی برای دهمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغانستان – امریکا

اتاق تجارت مشترک افغانستان – امریکا با حمایت همه جانبه نهادهای همکار افغان خویش همچون اتاق تجارت و صنایع افغانستان و انجمن شرکت های ساختمانی، نشست مقدماتی به منظور آمادگی برگزاری دهمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغانستان – امریکا را به تاریخ 6 عقرب 1393 در هوتل صافی لندمارک کابل دایر نمود.

دریافت فایل