محترم محمد قربان حقجو از ریاست هیئت عامل اتاق استعفا نمود

محترم محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق جهت پیوستن و حمایت از تیم اصلاحات و همگرایی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، از ریاست هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان رسماً استعفا نمود.

دریافت فایل