چهارمین نمایشگاه بین المللی افغان – ترک

اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشترکاً با انجمن صنعتکاران و تاجران افغان – ترک ATSIAD به سلسله نمایشگاه های سه سال قبل، چهارمین نمایشگاه بین المللی افغان – ترک را از 26 – 29 حمل 1393 در کابل تدویر می نمایند.

دریافت فایل