گفتمان حکومت و سکتور خصوصی پیرامون پالیسی تشویق سرمایه گذاری و فرایند تطبیق آن

اتاق تجارت و صنایع افغانستان محفلی تحت عنوان "گفتمان حکومت و سکتور خصوصی پیرامون پالیسی تشویق سرمایه گذاری و فرایند تطبیقی آن" با همکاری GIZ برگزار نمود تا زمینه ای فراهم سازد که سکتور خصوصی کشور انتظارات و خواسته های خود در مورد شرایط فعلی کشور با دولتمردان و پالیسی سازان اقتصادی، شریک سازد.

دریافت فایل