نگرانی سکتور خصوصی از افزایش اختطاف ها و چالش های امنیتی

یکی از نگرانی جدی هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، افزایش چالش ها و تهدید های امنیتی علیه جان و مال تاجران، سرمایه گذاران و در کل اعضای سکتور خصوصی کشور می باشد که نه تنها کاهش نیافته، بلکه طی سال گذشته ما شاهد افزایش چشمگیر قتل، اختطاف، دزدی و تهدید های امنیتی بودیم.

دریافت فایل