استقبال اتاق از معافیت ۹۵ در صدی جرایم مالیاتی

اتاق تجارت و صنایع افغانستان کنفرانس مطبوعاتی را تحت عنوان (استقبال اتاق از معافیت ۹۵ در صدی جرایم مالیاتی) با اشتراک هیئت رهبری اتاق، تعدادی کثیری از تاجران، صنعتکاران و سایر اعضای سکتور خصوصی کشور و رسانه های ملی و بین المللی به روز دوشنبه، ۱۶ دلو 1396، ساعت 10:00 صبح ، در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمود.

دریافت فایل