هوتل کابل ستار بعد از بازسازی اساسی بازگشایی گردید

هوتل کابل ستار که به اثر حملۀ انتحاری مورخ دهم جوزای 1396 واقع چهارراهی زنبق شدیداً خساره مند گردیده بود، بعد از بازسازی اساسی، به تاریخ 25 جدی سال روان طی مراسم خاصی که در آن مقامات عالیرتبه دولتی، هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، شخصیت های مطرح و دها تن از اعضای سکتور خصوصی اشتراک ورزیده بودند، افتتاح و به بهره برداری مجدد آغاز نمود.

دریافت فایل