مسدود ساختن بنادر تورخم و سپین بولدک، ضربۀ بزرگ بر مناسبات تجارتی پاکستان و افغانستان می باشد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور تقبیح نمودن عملکرد نادرست و مغایر با اصول جهانی حکومت پاکستان در رابطه به مسدود ساختن بنادر مهم تجارتی و ترانزینی تورخم و سپین بولدک، کنفرانس مطبوعاتی را به روز سه شنبه 10 حوت 1395 با اشتراک هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، تعدادی کثیری از تاجران، صنعتکاران و سایر اعضای سکتور خصوصی کشور و رسانه های ملی و بین المللی، در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمود.

دریافت فایل