اختطاف های اخیر باعث نگرانی شدید جامعه سکتور خصوصی کشور گردیده است

موضوع اختطاف متشبثین، تاجران و اعضای خانواده های آنها طی سالهای اخیر همواره باعث نگرانی آنان و اکثریت هموطنان عزیز ما بوده است، اما این مسئله اخیراً به عنوان یک چالش جدی و شدیداً نگران کننده برای اعضای جامعه سکتور خصوصی کشور تبدیل شده است.

دریافت فایل