شماره دوم - ثور 1395

در این شماره خواهید خواند:
- سفر هیئت رهبری اتاق با رئیس اجرائیه کشور به جمهوری مردم چین
- چهارمین نمایشگاه تولیدات پاکستان در شهر کابل برگزار گردید
- تصویب طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی یک اقدام مهم از سوی شورای عالی اقتصادی کشور