شماره هشتم - حوت 1394

در این شماره خواهید خواند:
- اتاق در شصت و پنجمین نشست کمیته اجرائیه و محفل تغییر دفتر ریاست اتاق سارك شرکت نمود
- نشست هیئت رهبري اتاق با سفیر کبیر چین
- همایش کارفرمایان کشورهاي جنوب آسیا در شهر کولمبو برگزار شد