شماره سوم - اسد و سنبله 1394

در این شماره خواهید خواند:
- حکومت وحدت ملی در تامین امنیت سکتور خصوصی ناکام بوده است
- اتاق اولویت هاي سکتور خصوصی براي اصلاحات را در نشست مقامات بلند رتبه ارائه نمود
-همایش فرصت هاي تجاري و سرمایه گذاري ایران و افغانستان

دریافت خبرنامه