شماره اول - حمل و ثور 1394

در این شماره خواهید خواند:
- اتاق تجارت و صنایع پنجشیر افتتاح شد
- نشست هیئت رهبری اتاق با رئیس جمهور
- جلسه استماعیه مشکلات سکتور خصوصی با مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور