اولین شماره خبرنامه سال 1393

در این شماره خواهید خواند:
- مرکز روابط تجارتی در اتاق افتتاح شد
- اتاق سومین سروي وضعیت کاروبار در افغانستان را نشر نمود
- دفتر شوراي تجارتی افغان فنلند در بلخ افتتاح شد

دریافت خبرنامه