شماره دهم - جدی 1397

در این شماره خواهید خواند:
- انفجار در (گرین ولیج) کابل باعث میلیون ها افغانی خسارت به سکتور خصوصی نیز گردید
- کنفرانس سرمایه گذاری انکشاف جلغوزه برگزار شد
- کنفرانس مشترک هماهنگی سکتور ترانسپورت در کابل برگزار شد