شماره پنجم - اسد 1397

در این شماره خواهید خواند:
- نشست هیئت رهبری اتاق با سفیر ازبکستان در کابل و هیئت تجاری همراه شان
- پایان موفقانه دور اول برنامۀ آموزشی (ایجاد مفکوره تجارتی) و (آغاز تجارت)
- پیام اتاق تجارت و صنایع افغانستان به مناسبت رویداد اخیرِ ولایت غزنی