شماره چهارم - سرطان 1397

در این شماره خواهید خواند:
- بیست و یکمین جلسه بورد مشترك نظارت و انسجام برگزار شد
- کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان – قزاقستان برگزار گردید
- کنفرانس تواصل تجارتى افغان - هند و نمایشگاه تولیدات زراعتى افغانستان در دهلی برگزار شد