شماره یازدهم - دلو 1396

در این شماره خواهید خواند:
- برای یک تاجر خارجی در میدان هوایی کابل صادر شد (On Arrival Visa) اولین ویزه ورودی
- امضاي میکانیزم تطبیق تفاهمنامه میان اتاق و معینیت سواد آموزي وزارت معارف
- اشتراك کارمندان اتاق در برنامه تبادل تجارتی و فرهنگی جاپان (JENESYS 2017)