شماره نهم - قوس 1396

در این شماره خواهید خواند:
- بیست و هفتمین جلسۀ هیئت مدیره اتاق برگزار
- انتقال چهل تن میوه خشک از طریق دهلیز هوایی به هندوستان
- نشست سه جانبه برنامه کشوري کار شایسته در کابل برگزار شد