شماره سوم - جوزا 1396

در این شماره خواهید خواند:
- دهلیز هوایی افغانستان – هندوستان رسماً افتتاح گردید
- دوازدهمین کنفرانس چین و کشور هاي جنوب آسیا در شهر کومینگ برگزار شد
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با رئیس پروژه تجارت و عواید افغانستان (آتار)