شماره ششم - میزان 1395

در این شماره خواهید خواند:
- سفر هیئت تجارتی افغانستان به کشور عربستان سعودی
- سکتور خصوصی خواهان همکاري بیشتر حکومت در جهت تشویق و توسعه تولیدات داخلی می باشد
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با مسؤلین اداره سایپ و جمعی از نمایندگان سکتور خصوصی کشور

دریافت خبرنامه