جلسه آجندای ولایتی تشبثات بلخ برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع بلخ و مرکز برای متشبثین خصوصی بین المللی CIPE  جلسه پخش و نشر آجندای ولایتی تشبثات بلخ را به روز چهارشنبه 23 جدی سال جاری در هوتل امپراتوری باران  دایر نمود. آجندای متذکره  محصول کار اعضای کمیته کاری و اشتراک کنندگان همایش بزرگ برج قوس سال گذشته میباشد که به منظور جمع آوری مشکلات و چالش های فراراه تجارت و صنعت در بلخ و ولایات همجوار و همچنان پیشنهاد ها و راه های حل ها از سوی تجار و صنعتکاران دایر گردیده بود. البته جلسه تحت ریاست  محترم  الحاج محمد  اسحق سروری مستوفی و سر پرست مقام ولایت بلخ، محترم داکتر افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ، محترمه خانم برشنا ربیع وکیل شورای ملی و روسای ادارات ذیربط دولتی و غیر دولتی تدویر گردیده بود .

در اخیر، آجندای چاپ شده  به شکل رسمی جهت  هدایت و اجراآت به سر پرست  مقام ولایت و ادارات محترم ذ یربط پیشکش گردید و کمیته‌ای هم  متشکل از تجار و متشبثین خصوصی جهت نظارت از کارکرد های بعدی در زمینه فوق الذکر، تشکیل گردید