اتاق بلخ کورس آموزشی زبان انگلیسی را دایر نمود

اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ به حمایت مالی قونسلگری امریکا در شهر مزار شریف، کورس آموزشی زبان انگلیسی را در مقر اتاق بلخ دایر نمود.

هر دور این کورس برای مدت سه ماه بوده و 120 نفر که حد اقل فارغ صنف دوازدهم باشد، شامل هر دور می شوند. صنوف درسی آن توسط دو تن از استادان با تجربه در سه وقت تدریس گردیده و معاشات استادان توسط قونسلگری امریکا پرداخته می شود.

محترم نصیر احمد قاسمی مدیر عامل اتاق بلخ، در محفلی که به این منظور در سالون کنفرانس های اتاق این ولایت برگزار شده بود، گفت: "هدف از تدویر این کورس ارتقای ظرفیت استعداد کارمندان شرکت های تجارتی و صنعتی و همچنان فارغین صنوف دوازدهم می باشد که با بهره گیری از این کورس بتوانند مصدر خدمت بیشتر و بهتر در عرصه های اقتصادی کشور گردیده و زمینه های کاریابی و اشتغال در بخش های دیگر برایشان فراهم شود.

آقای تامس مسئول بخش اقتصادی قونسلگری امریکا در شهر مزار شریف، فعالیت های هیئت مدیره بلخ به خصوص محترم آرش یونسی رئیس هیئت مدیره آن را در راستای رشد تجارت و صنعت در این ولایت مورد ستایش قرار داده و حمایت بیشتر قونسلگری امریکارا از برنامه های مفید اتاق بلخ اظهار داشت.

محترم احمدولی سنگر یکتن کارشناسان امور اقتصادی در بلخ، تدویر همچو کورسهارا در رفع مشکلات جامعه تجاری موثر خواند.

محترمه گلثوم گهر یکتن فارغان دور قبلی کورس اداره و تجارت اتاق بلخ، از برگزاری برنامه های خوب اتاق این ولایت اظهار حرسندی کرده و از دانش آموزان جدید خواست تا از این فرصت استفاده خوب نمایند.