جلسه هماهنگی ومشورتی در اتاق کندز برگزار شد

جلسه هماهنگی میان ادارات سکتوری و اتاق تجارت وصنایع ولایت کندز بتاریخ 27 سنبله 1392 درسالون کنفرانس های اتاق این ولایت، برگزار گردید.

هدف از جلسه ایجاد هماهنگی میان ریاست های سکتوری ولایت و اتاق کندز، بهترساختن روند کاری میان اتاق و ریاست های مربوطه، ایجاد هماهنگی بهتر میان این نهاد ها و مشورت جهت برقراری زمینه مناسب برای سرمایه گزاری تاجران سایر ولایات، در کندز عنوان شد.

هریک از ادارات مربوطه به نوبۀ خود همکاری شان را  با اتاق کندز اعلام داشته و از ارگانهای امنیتی خواستار تأمین امنیت بیشتر برای تاجران و سرمایه گذاران در این ولایت شدند.

اشتراک کنندگان از این ابتکار اتاق کندز به قدردانی یادآوری کرده و راه اندازی چنین نشست هارا درآینده نیز به سود و منفعت ادرات مربوطه وسکتورخصوصی خواندند.

در این نشست مدیرعامل و مدیرخدمات انکشاف تجارت اتاق کندز با محترم عالم نماینده GIZ در تاجکستان در رابطه به بهتر ساختن روابط تجارتی میان تاجران زون شمالشرق و تاجران تاجکستان صحبت نمودند که در نتیجۀ بحث همه جانبۀ اتاق کندز، پیشنهادات ذیل به جانب تاجکستان ارائه شد:

  • ایجاد بازارمشترک در دو طرف مرز جهت به فروش رسانیدن تولیدات و محصولات دوطرف سرحد؛
  • سهولت های ویزه ازجانب کشوردوست تاجکستان برای تاجران افغان؛
  • استخدام یک نفر هماهنگ کننده به منظور تعقیب مسائل تجارت بین المرزی با ادارات دولتی دوطرف؛
  • ایجاد یک مارکیت درشهرکندزکه محصولات تاجران تاجکی در آن به فروش رسد؛
  • ایجاد یک مارکیت و یا بازار در تاجکستان برای فروش محصولات تاجران افغان؛
  • ایجاد نمایشگاه های مشترک به طور متواتر میان تاجکستان و افغانستان؛
  • راه اندازی کنفرانس های تواصل تجارتی میان دوطرف؛
  • ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی ازطریق کمیسیونی که قبلا ایجاد شده است.

دراخیر فیصله برآن شد تا یک کنفرانس تواصل تجارتی در ولایت کندز و یک کنفرانس هم در تاجکستان راه اندازی شود که فعلا کار آن درجریان میباشد.