اتاق محفل معارفه برای زنان تجارت پیشه را در مزار شریف دایر نمود

به تعقیب پالیسی حمایوی اتاق از فعالیتهای زنان تجارت پیشه، اینبار محفل معارفه برای زنان تجارت پیشه را با همکاری اداره انکشاف بین المللی آلمان در دفتر ولایتی خود در شهر مزار شریف به تاریخ 12 سنبله 1392 دایر نمود.

هدف اتاق از تدویر این محفل، ایجاد یک شبکه بین زنان تجارت پیشه به منظور آشنایی شان با یکدیگر، تبادله تجارب فعالیتهای تجارتی آنها با سایرین، تشریک مساعی به ارتباط علایق مشترک تجارتی بین زنان تجارت پیشه، ارائه آخرین معلومات از وضعیت کنونی کاروبار در افغانستان به آنها، دریافت معلومات زنان تجارت پیشه به ارتباط ساحه فعالیت تجارتی شان به منظور تهیه یک بنگاه معلوماتی زنان و نشر آن در یک کتاب راهنما و توزیع آن چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، تشویق زنان تجارت پیشه به گسترش سطح فعالیت تجاری شان، شناسایی چالشهای فراروی فعالیت زنان در وضعیت کنونی اقتصادی کشور و جستجوی راه حل های معقول، متقاعد نمودن زنان تا فعالیتهای خود را از طریق رسانه های جمعی به اطلاع مردم برسانند و در نهایت شنیدن انتظارات آنها از اتاق تجارت و صنایع افغانستان، بود.

این محفل فرصتی را برای سایر زنان فراهم آورد تا دو تجربه موفق را از سه زن کارآفرین، محترمه کامله صدیقی بیانگذار موسسه خدمات انکشاف تجارت کاویان، محترمه رابعه مریم یک متشبث موفق و رئیس امور زنان ولایت بلخ را بشنوند و از آن تجارب را در توسعه کاروبار خود استفاده نمایند.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان قویاً متعهد به حمایت فعالیتهای زنان تجارب پیشه از طریق انکشاف بخش جندر، برگزاری همچون محافل معارفه، کمک به آنها به منظور دسترسی به منابع مالی و همکاریهای تخنیکی و همچنان بازاریابی برای محصولات آنها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی می باشد.