دیدار تاجران ولایت بلخ با سرپرست وزارت صنعت وتجارت

تعدادی از تاجران ولایت بلخ که تحت ریاست محترم آرش یونسی رئیس هیئت ‏مدیره اتاق تجارت وصنایع آن ولایت به کابل آمده اند، روز چهارشنبه،22حوت ‏سال روان با محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت وتجارت ملاقات ‏کرده و درمورد مشکلات و چالش هایی که بر سراه تاجران آن ولایت قرار ‏دارد، صحبت نمودند.‏

در این دیدار که در سالون ملاقات های وزارت صنعت و تجارت صورت ‏گرفت، در آغاز، محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و ‏صنایع افغانستان، مشکلات تاجران و سرمایه گذاران ولایت بلخ را به وزیر ‏تجارت توضیح داده افزود که در شرایط کنونی تاجران آن ولایت با مشکلات ‏درعرصه های مختلف از جمله مشکلات ترانسپورتی در بندر حیرتان مواجه اند ‏و ازسرپرست وزارت صنعت وتجارت خواست تا مشکلات موجود را با وزارت ‏های ذیربط در میان گذاشته و در جهت حل آن همکاری نماید.‏

سپس، محترم آرش یونسی، به ارتباط مسدود شدن بندر حیرتان و مشکلاتی که ‏از این ناحیه برای وسایط ترانسپورتی به وجود آمده؛ مشکلات در پارک های ‏صنعتی و همچنان مشکلات تاجران افغان با آنعده از شرکت های خارجی که در ‏بعضی از موارد به قرارداد های منعقدۀ شان عمل نکرده و پول پرداخت شده ‏ازسوی تاجران افغان را دوباره مسترد نمیکنند، به سر پرست وزارت صنعت و ‏تجارت معلومات داد.‏

به همین ترتیب تعداد دیگری ازتاجران ولایت بلخ مشکلات شان را با محترم ‏اجمل احمدی مطرح نموده و خواهان همکاری ایشان در جهت رفع این مشکلات ‏گردیدند.‏

در اخیر، محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، برای حل ‏مشکلات مطرح شده وعده همکاری داده، افزود که مشکلات ترانسپورتی را با ‏وزیر ترانسپورت قبلاً مطرح نموده و مشکلات دیگر را به زودی حل می نماید. ‏وی افزود: "دروازه وزارت صنعت و تجارت به روی تاجران باز است و هر ‏مشکلی که داشته باشید در حل آن اقدام می نمائیم."‏