نشست اعضای هیئت رهبری اتاق با شاروال کابل

اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، رؤسای اتحادیه های میوه تازه و سزیجات، شرکت های ساختمانی و جمعی از اعضای سکتور خصوصی روز یکشنبه مورخ 16 سرطان 1398 با محترم احمدذکی سرفراز شاروال کابل و تیم همراه شان طی نشستی که در سالون کنفرانس های اتاق برگزار شد، پیرامون مشکلات و چالشهای سکتور خصوصی در شهرکابل بحث نمودند.

در آغاز محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ضمن اظهار خوش آمدید ‏به شاروال کابل، تیم همراه شان و اعضای سکتورخصوصی، ‏مشکلات موجود سکتور خصوصی را با شاروال کابل در میان گذاشت. ایشان نبود محل مناسب برای دستفروشان و تراکم آنها را در مارکیت ها و محلات تجارتی و کنار جاده مشکلزا خوانده و خواهان حل این مشکل به شکل اساسی گردید.

آقای الکوزی، کندی کار در احداث سرک قلعه زمان خان الی احمدشاه بابا مینه، پل شینه و پل پاچا را در کار دها شرکت ساختمانی و بنیادی در مسیر این سرک و مردم محل تاثیر گذار خوانده و خواهان حل این مشکل گردید. وی مشکلات موجود در بخش مال گدام ها و مارکیت های ساحۀ بگرامی و همچنان اخاذی از محصولات داخلی در چهار دروازه شهر کابل را ازدیگر موضوعات سکتور خصوصی خواند که باید به آن رسیدگی شده و در بهبود وضعیت آن کار صورت گیرد.

محترم الحاج باز محمد افسرزی معاون صنعتی هیئت مدیره اتاق، محترم الحاج غلام نبی عیدی زاده رئیس مالی هیئت مدیره اتاق نیز روی مشکلات موجود در شهر کابل بخصوص در قسمت اعمار بلند منزل ها، چهار راهی ها و سرک ها و کوچه های فرعی اطراف مارکیت های بزرگ یادآور شدند.

محترم الحاج اختر محمد و الحاج نجابت حیدری و تعداد دیگری از اعضای سکتور خصوصی به ارتباط مشکلات شان با شاروالی کابل صحبت نمود و از شاروال کابل خواستند تا به مشکلات رسیدگی شود.

محترم احمد ذکی سرفراز شاروال کابل، مشکلات و پیشنهادات ارائه شده از سوی رهبری اتاق و سکتور خصوصی را یادداشت نموده و ضمن وضاحت در مورد برنامه های کاری خود در قسمت تطبیق ماستر پلان شهرکابل، وعده سپرده تا در همکاری نزدیک با رهبری اتاق به مشکلات مطروحه رسیدگی صورت گیرد.