ورکشاپ اگاهی دهی درمورد معیار های واردات به اتحادیۀ اروپا، در کابل تدویر یافت

این ورکشاپ که از سوی مرکز تجارت بین المللی (ITC) درهمکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و وزارت صنعت وتجارت، به روز چهار شنبه مورخ 8 جوزا سال روان با اشتراک تعداد زیادی از تاجران و صادرکنندگان کشور در هوتل پارک ستار کابل تدویرگردید، در نخست با بیانیه محترم شفیق‌الله عطایی معاون پالسی وتخنیکی هیئت عامل اتاق تجارت وصنایع افغانستان آغاز یافت.


محترم عطایی، ضمن قدردانی از تدویر کنندگان این ورکشاپ به ویژه مرکز تجارت بین المللی، در مورد تقاضایی که در بازار های اروپایی برای محصولات افغانستان وجود دارد و همچنان مشکلات تاجران افغان که حین صادرات به کشور های اروپایی با آن مواجه اند، توضیح داده گفت: "تدویر چنین ورکشاپ ها نیازمندی اساسی و کلیدی برای صادرات گسترده به اروپا است. متاسفانه با درنظرداشت شرایط کنونی که از نظر امکانات و نبود سیستم معیاری تصدیق کیفیت، به میزان بسیارپایین (درحدود بیست میلیون دالر) به کشور های اروپایی صادرات داریم، درحالیکه پوتنسیل های کلانی میتوانیم برای صادرات افغانستان داشته باشیم."


وی افزود: "خوشبختانه از راه و مسیرهای مختلف زمین و هوا ما به اروپا وصل شده ایم و بزودی به سیستم ریکس وصل میشویم که صاردات ما معافیت های کلان گمرکی را بدست می آورد که افغانستان درجملۀ 50 کشور کمتر انکشاف یافته، میتواند از این معافیت های گمرکی بهره ببرد."


بعداً محترم ذبیح الله مدبر رئیس سازمان تجارت جهانی وزارت صنعت وتجارت، درمورد صادرات به اروپا وچالش های موجود آن صحبت نموده و تدویر این ورکشاپ را برای آگاهی پروسه صادرات مفید خوانده گفت: "وزارت صنعت و تجارت چندین برنامه را روی دست دارد که محصولات افغانستان را به معیارها و تصدیق نامه هایی که در اروپا اعتبار داشته باشد، عیار میسازد."
همچنان آقای پاتریک دیبویسر مشاور مصئونیت مواد غذایی اتحادیه اروپا، طی دو پریزنتیشن معلوماتی مراحل مختلف معیار های صادراتی به اروپا را به اشتراک کننده گان ارائه نمود.


قابل ذکر است، در صورتیکه بسته بندی و معیارهای محصولات صادراتی افغانستان به شمول تصدیق نامه های کیفیت به استندرد های اروپا آماده گردند، تقاضای زیادی برای محصولات افغانستان در بازارهای اروپا وجود دارد.