ترمینل ترانسپورتی پایتخت با سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افتتاح شد

به سلسله تعهدات حکومت وحدت ملی و وزارت ترانسپورت در جهت ساختن زیربنا های ترانسپورتی،  ترمینل مسافربری پایتخت با مساحت ۴۰۰۰۰ متر مربع زمین در ملکیت اداره سره میاشت افغانستان که کار اعمار آن در سال ۱۳۹۴ به ابتکار سکتور خصوصی در سرک حلقوی حصه اول خیر خانه آغاز گردیده بود، توسط محترم انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت، محترمه حسن بانو غضنفر رئیس سره میاشت، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشتراک مقامات دولتی، نماینده گان مردم در شورای ملی، اعضای سکتور خصوصی و رؤسای شرکت های ترانسپورتی به روز پنجشنبه مورخ 2 جوزای 1398 رسمأ افتتاح گردید

محترم یما یاری، اعمار این ترمینل را در جهت ارائه خدمات ترانسپورتی مهم خوانده، گفت: اعمار این ترمینل که ازطرف سکتور خصوصی و در همکاری با ادارۀ محترم سره میاشت به منظورکاهش ازدحام ترافیکی در شهر کابل، نظم ترانسپورتی، عرضه خدمات و ایجاد تسهیلات ترانسپورتی صورت گرفته است، شرکت های ترانسپورتی منبعد می توانند مطابق طرزالعمل از این مرکز به ولایات شمال و شمال شرقی کشور سفر نمایند.

آقای یاری افزود که شرکت های ترانسپورتی مکلف اند از ترمینل پایتخت مطابق طرزالعمل به شکل درست فعالیت نمایند در غیر آن با شرکت های ترانسپورتی متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

محترم مومند، این اقدام حکومت و وزارت ترانسپورت را تقدیر نموده و خاصتاً از همکاری و تلاش های وزیر محترم ترانسپورت، رئیس سره میاشت کشور که زمین این ترمینل را در اختیار سکتور خصوصی قرار داده است و شرکت ترانسپورت زمینی که در این بخش سرمایه گذاری نموده است، ابراز امتنان و تشکر نمود.

آقای مومند، از وزارت تراسپورت کشور خواست باید از سرمایه گذاری آنعده شرکت های سکتور خصوصی که در این بخش سرمایه گذاری کرده اند حمایت صورت گیرد. وی علت اساسی ازدحام ترافیکی در شهر کابل را معیاری نبودن جاده ها، ایجاد پوسته های تلاشی و نبود محل مناسب برای دستفروشان عنوان کرد.


قابل ذکر است که ترمینل ترانسپورتی مسافربری پایتخت به هزینه مجموعی ۱۰۲ میلیون افغانی ساخته شده که ظرفیت ۵۰۰ عراده بس بزرگ را دارا بوده و می تواند خدمات ترانسپورتی به ۳۵۰۰۰ مسافر در ۲۴ ساعت ارائه کند.