جلسۀ هماهنگی آمادگی برای برگزاری جشن پرشکوه صدمین سالگرد استقلال کشور

جلسه مشترک آماده گی برای برگزاری جشن پرشکوه صدمین سالگرد استقلال کشور تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق با اشتراک نمایندگان اداره امور ریاست جمهوری، رئیس اتاق صنایع ومعادن، نماینده اتاق تجارت و صنایع زنان، محترم شفیق الله عطایی معاون هیئت عامل و مسؤلان دیپارتمنت های مختلف اتاق تجارت وصنایع افغانستان در دفتر کاری محترم الکوزی تدویر یافت.

دراین نشست، نخست محترم الکوزی درمورد حکم رئیس جمهوری کشور به ارتباط تجلیل هرچه باشکوه برگزار شدن جشن صدمین سالگرد استقلال کشور، صحبت نموده گفت که هرسه اتاق باید طی یک جلسه وظایف شان را در قبال سهمگیری سکتور خصوصی در برگزاری جشن صدمین سالگرد استقلال کشور مشخص ساخته و توحید نمایند تا منحیث اقدامات سکتور خصوصی به اداره امور ریاست جمهوری گزارش داده شود.


محترم نظیف الله شاهین مشاور روابط و آگاهی عامه اداره امور، در مورد حکم رئیس جمهور کشور مبنی بر تدویر جشن باشکوه صدمین سالگرد استقلال کشور معلومات ارائه نموده و بر سهمگیری سکتور خصوصی در زمینه تاکید ورزید.
همچنان محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق در مورد چگونگی اقدامات سکتور خصوصی و تقسیم وظایف میان اتاق های مختلف نظریات خویش را ابراز داشت.

محترم الحاج نظام الدین تاج زاده عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته مواد غذایی اتاق به ارتباط سهم تمام اعضای سکتور خصوصی وتشویق آنها ازسوی اتاق پیشنهادات مشخص خویش را مطرح نمود.

محترم الحاج شیرباز کمین زاده رئیس اتاق صنایع و معادن، در مورد سهم سکتور معادن و صنایع و همچنان پلان های مشترک اعضای سکتور خصوصی طرح ها ونظریاتش را نیز ارائه نمود.

در اخیر جلسه، تصمیم بر آن شد که اتاق در ابتداء با درنظرداشت حکم رئیس جمهور کشور وظایف واقدامات شانرا مشخص نموده و در جلسه بعدی برای تصامیم نهایی مشترک سازند و در این زمینه یک گروپ مشترک هماهنگی نیز ساخته شد.