محترم آذرخش حافظی به حیث رئیس اتاق تجارت و صنایع سازمان ایکو تعیین گردید

هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان این موقف و دستاورد بزرگ را به محترم آذرخش حافظی، همه اعضای سکتور خصوصی و مردم افغانستان تبریگ گفته و برای شان در پیشبرد بهینه اتاق تجارت و صنایع ایکو توفیقات بیشتر را تمنا میکند.

باید گفت که به اساس فیصله بیست و نهمین جلسه هیئت محترم مدیره اتاق، جناب حافظی به عنوان کاندیدای اتاق تجارت و صنایع افغانستان به اتاق تجارت و صنایع سازمان منطقوی ایکو معرفی گردید که در جلسه اخير با حضور سكرتر جنرال سازمان ايكو جناب خليل ابراهيم آكچه، محترم آقاي آخندي وزير راه و شهر سازي ايران، رئیس و معاون اتاق تجارت و صنايع ايكو، رؤسای كشور هاي عضو و سفراي كشور هاي مربوطه برگزار گرديد. در این نشست رياست اتاق تجارت و صنايع ايكو براي دور آينده به محترم آذرخش حافظي به نمايندگی از اتاق تجارت و صنایع افغانستان و معاونيت آن به جناب مهندس غلام حسين شافعي رئیس اتاق تجارت و صنايع كشاورزي و معادن ايران سپرده شد.

اتاق تجارت وصنايع ايكو كه هيئت مديره آن را رؤساى عمومى اتاقهاى كشورهاى عضو تشكيل ميدهند عاليترين مرجع تصميم گيرى هاى اقتصادى درسازمان ايكو ميباشد.


اتاق تجارت و صنایع افغانستان از سال 2004 عضویت سازمان منطقوی ایکو را دارد که قبلاً جناب حافظی به حیث معاون و فعلاً به حیث رئیس عمومی این سازمان تعیین گردید.

ایکو یک سازمان اقتصادی منطقوی است که در سال 1985 از سوی ایران، پاکستان و ترکیه به هدف پیشبرد همکاریهای اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تاسیس گردید. ایکو در واقع جانشین سازمان همکاری منطقوی برای توسعه (RCD) می باشد که از سال 1964 تا 1979 موجودیت داشت.

در سال 1992، این سازمان هفت عضو کشور جدید را به عضویت پذیرفت که عبارتند از: افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قیرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان.