کابل
عامل مدیر:
د اړیکی شمیره: 
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

هرات

عامل مدیر: محمد عزیز قیومی
د اړیکی شمیره: 
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

کندهار
عامل مدیر: انجينر عبدالباقي
د اړیکی شمیره: 0700300650
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

بلخ
عامل مدیر: نصیر قاسمی
د اړیکی شمیره: 0777185400
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
ویب سایت: www.balkhcci.org.af

ننگرهار
عامل مدیر: داکتر شمس الحق
د اړیکی شمیره: 0797999980
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

کاپیسا
عامل مدیر: ناصر سادات
د اړیکی شمیره: 0798633300
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

پروان
عامل مدیر: عبیداله عالمیار
د اړیکی شمیره: 0786146126
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

تخار
عامل مدیر: احسام الدين
د اړیکی شمیره: 0708831693
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

بامیان
عامل مدیر: علیرضا حسن زاده
د اړیکی شمیره: 0770008971
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

فراه
عامل مدیر: حشمت الله
د اړیکی شمیره: 0798193082
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

نیمروز
عامل مدیر: شير احمد چخانسوری
د اړیکی شمیره: 0799597713
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

پکتیکا
عامل مدیر: سیلاب خان
د اړیکی شمیره: 0789727200
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

سپین بولدک
عامل مدیر: علی محمد شیرغزی
د اړیکی شمیره: 0700367265
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
کندز
عامل مدیر: مولانا عبدالسميع
د اړیکی شمیره: 0793123363
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

بدخشان
عامل مدیر: جاوید عجزی
د اړیکی شمیره: 0786500071
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

کنرها
عامل مدیر: محمد جلال
د اړیکی شمیره: 0700472077
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

غزنی
عامل مدیر: گلاب الدین امیری
د اړیکی شمیره: 0787603038
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

خوست
عامل مدیر: نواب اميرزی
د اړیکی شمیره: 0799114813
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

فاریاب
عامل مدیر: حيات الله
د اړیکی شمیره: 0799894998
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

اندخوی
عامل مدیر: سید امیر الدین سادات
د اړیکی شمیره: 0786535038
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

جوزجان
عامل مدیر: انجینر الله بردی سرخی
د اړیکی شمیره: 0799650481
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

پکتیا
عامل مدیر: عبدالنصير عالميار
د اړیکی شمیره: 0700248337
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

بادغیس
عامل مدیر: محمد اسحق درويش
د اړیکی شمیره: 0772884745
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

لغمان

عامل مدیر: خان محمد نیکبین
د اړیکی شمیره: 0784715160
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری


میدان وردک
عامل مدیر: ذکریا نوری
د اړیکی شمیره: 0779749043
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

پنجشیر
عامل مدیر: عبدالمتین مبشر
د اړیکی شمیره: 0705350053
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری