خواجه شاه درویش

د غړیتوب آمر
آدرس:
چمن حضوری - متصل کابل ننداری کابل افغانستان

فکس: 0776100166

د موبایل شمیره: 0700289787