د 1393 کال د خبرپاڼې دوهم ګڼه

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- په افغانستان کې د سوداګریزو شخړو د اوارولو مرکز جوړ شو
- په آسترالیا کې د افغانستان لومړنۍ سوداګریز کنفرانس جوړ شو
- د سویلی آسیا او د چین د سیچوان ایالت د سوداگرۍ د پراختیا پنځم کنفرانس د اتاق په مشرۍ جوړ شو