نوم: سید زمان هاشمی

دنده: د عامل پلاوی رئیس

اړیکی: 0707644482 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

د پروفایل لیدنه

نوم: شفیق اله عطایی

دنده: د عامل پلاوی د پالیسی او حقوقی مرستیال

اړیکی: 0799025023 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه
نوم: میر زمان پوپل

دنده: د صادراتو او پانګونی د پراختيا آمر

اړیکی: 0700222827 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه
نوم: حاجی خواجه شاه درویش

دنده: د غړیتوب آمر

اړیکی: 0700289787 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه

نوم: نجیب اله فضلی

دنده: د بشری منابع آمر

اړیکی: 0792235154 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه


نوم: امید غفورزی

دنده: د نړیوالو اړیکو آمر

اړیکی: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری - 0778686953
د پروفایل لیدنه

نوم: جان آقا نوید

دنده: د عامه اړيکو آمر

اړیکی: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری - 0700297718
د پروفایل لیدنه

نوم: منصورالله هدایت

دنده: د اقتصادی شینوونکی آمر

اړیکی: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری - 0791171034
د پروفایل لیدنه

نوم: توکل خرم

دنده:د دولت سره د اړيکو او د حقوقي خدمتونو آمر

اړیکی:0707079910 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه


نوم: محمد بهیر کتوازی

دنده: د مالی آمر

اړیکی: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری - 0729982929
د پروفایل لیدنه