ششمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- شورای عالی اقتصادی ایجاد شد
- کنفرانس تواصل تجارتی افغان – جرمن در شهر کابل برگزار شد
- انجمن مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان تأسیس شد

دریافت خبرنامه