دومین شماره خبرنامه سال 1393

در این شماره خواهید خواند:
- بنیاد خیریه خیرخواه براي 2000 فامیل بی بضاعت مواد غذایی توزیع نمود
- سنگ تهداب تعمیر اتاق کاپیسا گذاشته شد
- کتاب رهنماي تجارت میان مرزي بین افغانستان و تاجکستان به چاپ رسید

دریافت خبرنامه

اولین شماره خبرنامه سال 1393

در این شماره خواهید خواند:
- مرکز روابط تجارتی در اتاق افتتاح شد
- اتاق سومین سروي وضعیت کاروبار در افغانستان را نشر نمود
- دفتر شوراي تجارتی افغان فنلند در بلخ افتتاح شد

دریافت خبرنامه

هفتمین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- اقدام به غصب جایداد اتاق تجارت و صنایع افغانستان از سوی غاصبین با تحریف فرمان شماره (72) مقام عالی ریاست جمهوری
- 30 تن از زنان تجارت پیشه افغان از برنامه آموزشی امریکا فارغ شدند
- نهمین نشست کمیسیون مشترك اقتصادی افغانستان و پاکستان در کابل برگزار شد.

دریافت خبرنامه

ششمین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- افغانستان جایزه اسکار قالین را در نمایشگاه دموتکس آلمان حاصل کرد
- اتاق از دهمین سالروز تصویب قانون اساسی و دهه دمکراسی تجلیل به عمل آورد
- ورکشاپ معلوماتی در مورد کتاب رهنمای تجارت، در کندز دایر شد

دریافت خبرنامه

پنجمین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- اتاق و کنفدراسیون اتاق هاي تجارت و صنایع هندوستان تفاهم نامه همکاریهاي مشترك را امضا نمودند
- نشست عمومی اتحادیه ترانسپورت بین المللی جاده در جنیواي سویس دایر شد
- کنفرانس و نمایشگاه ملی زنان تجارت پیشه افغانستان دایر شد

دریافت خبرنامه

چهارمین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- هئیت اتاق در برنامه آموزشی شیوه هاي پیشرفته مدافعه و رایزنی، اشتراك نمود
- اتاق بلخ کورس آموزشی زبان انگلیسی را دایر نمود
- ریاست دوره یی اتاق مشترك پاك – افغان به افغانستان تعلق گرفت

دریافت خبرنامه

سومین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- اتاق تجارت و صنایع افغانستان طرفدار رشد صنایع و تولیدات داخلی…
- اتاق در پنجاه و هشتمین جلسه کمیته اجرائیه اتاق تجارت و صنایع سارك اشتراك نمود
- کنفرانس به ارتباط محاسبه و تفتیش در کابل برگزار شد

دریافت خبرنامه

دومین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- حمله انتحاری و انفجار بزرگ در مقابل یکی از تاسیسات خارجی، خسارات هنگفتی را به شرکت تبسم وارد کرد
- اولین نمایشگاه کاریابی برای زنان در شهر کابل برگزار شد
- لابرتوارهاي آزمايش مواد نفتي در مرز اسلام قلعه افتتاح شد

دریافت خبرنامه

اولین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- سفیر نیجریه در پاکستان، با هیئت رهبري اتاق ملاقات نمود
- هیئت تجارتی اتاق در هشتمین گردهمآیی اتاق هاي جهان اشتراك نمودند
- تلاش افغانستان جهت شمولیت در سازمان بین المللی تجارت

دریافت خبرنامه

یازدهمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- تفا همنامه همكاري مشترك ميان اتاق و انجمن صنعتكاران و تاجران افغان - ترك به امضاء رسيد
- برنامه انكشاف بازارهاي جديد براي افغانستان شروع به كار كرد
- نمايشگاه زنان تجارت پيشه برگزار گرديد

دریافت خبرنامه