د دولت سره د اړيکو او سياست جوړونې عمومي مديريت

دا مديريت د سوداګريزې او خصوصي سکټور د ټولنې اړوند مسايل د خپلو ګټو او ملاتړ په موخه مطالعه او ارزوي.

دې مديريت د خصوصي سکټور پروړاندې د ستونزو  په برخه کې سروې ګانې کړي او د پارلمان، دولتي مراجعو او نړېوالو مرستندويه موسسو سره نېک چلند کوي.

ددې سره سره  دا  ډيپارټمنټ د خصوصي سکټور په ځانګړې توګه د کوچنيو او منځمهاله صنايعو  او ټولو  پراختيايي پروژو د پراختيا لپاره کال او فعاليت کوي.