د افغانستان د صادراتو په سکتور کې د ننګونوارزونې او فرصتونو کنفرانس

دافغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق،او د ختیځ کرهنیز پراختیایی حوزوی پروګرام(RADP-E)  د   متحده ایالاتو نړیوالی پرمختیایې اداری ((USAID په ملاتړ (د افغانستان د صادراتو په سکتور کې د ننګونوارزونې او فرصتونو کنفرانس) ترسره شوه.

دانلود